Меню Закрыть

Вимоги до статей/ Requirements for articles

Загальні положення

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»;

– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

Оформлення статті повинно відповідати постанові ВАК України щодо підвищення вимог до фахових видань. З вересня 2017 року згідно із Законом України «Про вищу освіту» не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях. Текст статті повинен складатися з наступних елементів:

 1. Номер УДК;
 2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор);
 3. Назва статті.
 4. Вступ – постановка проблеми, її актуальність і новизна для теорії і практики (ці пункти повинні бути чітко сформульовані);
 5. Мета та завдання. Завдання повинні узагальнювати дані, спрямовані на формулювання гіпотези або концепції, а також умов проведення дослідження;
 6. Методи дослідження. Методи дослідження передбачають опис способів, принципів або параметрів здійснюваного дослідження. Тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження і яким чином було отримано його результати. Згадування лише імен авторів і назв їх наукових концепцій не допускається;
 7. Результати. Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 8. Висновки. Висновки дослідження стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями;
 9. У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 15%), а також/або посилання на статті авторів, які раніше були надруковані у нашій збірці (архів номерів є на нашому сайті: АРХІВ НОМЕРІВ/ ARCHIVE
 10. Анотація/abstract (в кінці статті, 500–700 знаків) з ключовими словами надається трьома мовами (українською, російською та англійською) з ім’ям, прізвищем автора та темою;
 11. В оформленні списку літератури необхідно дотримуватись правил бібліографічного опису джерел згідно прикладів, наведених у Національному стандарті України «Інформація та документація. бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01; згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 р. № 65 змінено дату чинності);
 12. Після списку літератури (мовою оригіналу) у статті подається References, які слід оформлювати за одним із міжнародних стандартів: http://www.citethisforme.com/harvard-referencing, http://publishing-vak.ru/bibliography-international.htm
 13. Статті подаються у форматі Word 2003 (doc.) і надсилаються на електрону адресу редколегії: kyivmusicology@glieracademy.org. Назва файлу та тема електронного листа – прізвище автора статті. Загальний обсяг статті – 0,5 д.а. (20.000 знаків із пробілами).
 14. ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ: Поля: зверху 2,5 см, знизу – 2,5 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 2,5 см. Автор (ім’я та прізвище): шрифт – Times New Roman, напівжирний, курсив, кегль –  14, вирівняння – праворуч.

Окрім цього:

 1. Авторам статей необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/signin для того, щоб отримати індивідуальний міжнародний номера науковця і надіслати його у статті (наприклад: https://orcid.org/0000-0002-1457-8335).
 2. Автори додають до статті велику анотацію англійською мовою (5000–7000 тис.знаків), яка має бути написана грамотною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики. В анотації необхідно чітко вказати (рубрикувати):

– актуальність дослідження – в одному реченні (relevance of the study);

– мету дослідження (main objective(s) of the study);

– методи (methodology), які розкривають механізм проведеного дослідження (how the study was done);

– головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для мистецтва, науки, освіти тощо.

Переклад засобами онлайн-сервісів (Google Translate, Yandex переводчик, prompt тощо) є неприпустимим. 

До статті додаються:

Довідка про автора на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, адреса електронної пошти, контактні телефони. Ця інформація подається двома мовами – українською та англійською (!).

Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею необхідно пред’являти одну завірену рецензію-відгук спеціаліста у відповідній галузі науки (доктора або кандидата наук, але НЕ наукового керівника!).

Оформлені неналежним чином рукописи не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗНЯТИ МАТЕРІАЛ З ПУБЛІКАЦІЇ, якщо його тематика, науковий рівень та оформлення не відповідають необхідним вимогам.